Shu-Shikoku-Kyushu Regional Championships 2013 - Block 6 Regional Championships 2013